Thông tư 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng. Hiệu lực từ 20/06/2022.

File Pdf Thông tư 16/2021/TT-BXD 👈
Gửi các bạn thành viên qlcl.gxd.vn link Tải file pdf Thông tư 16/2021/TT-BXD

BỘ XÂY DỰNG
_________

Số: 16/2021/TT-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021

THÔNG TƯ
Ban hành QCVN 18:2021/BXD
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng
------------

Nơi nhận:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng Cục TCĐLCL - Bộ KHCN (để đăng ký);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng, Thanh tra Bộ Xây dựng;
- Công báo, Website của Chính phủ, Website của Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, KHCN&MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Lê Quang Hùng

Last Updated: 1/20/2022, 6:54:36 PM