CƠ SỞ DỮ LIỆU SỐ PHẦN MỀM QLCL GXD
Phát triển và duy trì bởi Công ty CP Giá Xây Dựng chủ quản Phần mềm Quản lý chất lượng GXD
(gọi tắt là QLCL GXD).
Địa chỉ: 124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

CẢM ƠN BẠN ĐÃ TIN DÙNG PHẦN MỀM QLCL GXD
ĐỜI CÔNG TRƯỜNG RỘN RÀNG MÀ VUI
QUY TRÌNH THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CƠ ĐIỆN
MEP

Lời nói đầu: Do nhiều đồng nghiệp kỹ sư làm nghề khó khăn trong việc xây dựng quy trình, nhóm tác giả phần mềm Quản lý chất lượng GXD sưu tầm, số hóa và biên tập, giới thiệu để các bạn tham khảo, thuận lợi trong công việc. Mọi góp ý xin gửi về địa chỉ theanh@gxd.vn.

Stt Nội dung thực hiện Người/nơi thực hiện Nơi nhận/thành phần nghiệm thu Ghi chú Thời gian thực hiện
A VẬT LIỆU ĐƯA VÀO THI CÔNG VÀ HỒ SƠ PHÁP LÝ TRIỂN KHAI THI CÔNG
I ĐỐI VỚI VẬT LIỆU NHÀ THẦU ĐƯA VÀO THI CÔNG
1 Trình mẫu vật liệu đưa vào thi công, thư đệ trình và mẫu kèm theo Nhà thầu thi công chuẩn bị: +/Bảng mẫu vật tư vật liệu; +/ Hồ sơ VL đầu vào Thư ký Ban QLXD tiếp nhận và chuyển cho Trưởng bộ phận M&E
2 Phê duyệt vật liệu đưa vào thi công Trưởng bộ phận M&E Nội dung kiểm tra:
So sánh với quy định vật liệu của hợp đồng hoặc các tiêu chí của dự án
Thư ký Ban QLXD tiếp nhận và chuyển cho nhà thầu thi công Trình Giám đốc Ban QLXD phê duyệt trước khi chuyển Nhà thầu. 1 ngày
3 Nhập vật tư đã được phê duyệt vào công trường 8h trước khi vật tư về công trường, nhà thầu phải gửi phiếu YCNT cho Ban QLXD GSCT, CB vật tư của nhà thầu, bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Ban QLXD Nội dung kiểm tra:
- Xuất xứ, chủng loại vật tư so với vật liệu đã được Ban QLXD phê duyệt (C/O, C/Q vật tư).
- Các tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, catalogue của thiết bị, vật tư đưa vào công trường. Nếu thiết bị lớn, khối lượng lớn, quan trọng cần có Trưởng bộ phận M&E kiểm tra.
- Khối lượng vật tư phù hợp thực tế thi công theo tiến độ đã được phê duyệt.
Trong ngày
4 Lấy mẫu thí nghiệm, bàn giao mẫu thí nghiệm GSCT, cán bộ tố vật liệu, CB vật tư của nhà thầu Phòng thí nghiệm Các bên tiến hành lấy mẫu, tố hợp mẫu theo quy định, căn cứ vào đặc điểm làm việc thực tế của vật tư, vật liệu Trong ngày
5 Nghiệm thu vật liệu đưa vào thi công GSCT, CB vật tư của nhà thầu, bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Ban QLXD GSCT, CB vật tư của nhà thầu, bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Ban QLXD Phải nghiệm thu vật tư mới được đưa vào thi công. Trong thời gian chờ kết quả thí nghiệm, nhà thầu có thể tạm đưa vật tư, vật liệu vào thi công nhưng phải cam kết chất lượng và phải được lãnh đạo Ban QLXD đồng ý. Vật tư cần thí nghiệm, nghiệm thu theo các chứng từ, sau khi có kết quả thí nghiệm đạt thì thanh toán (thời gian thí nghiệm 5-15 ngày). Trong ngày có kết quả thí nghiệm (chỉ cần bản phôi có xác nhận của các bên liên quan)
6 Vật tư nhỏ lẻ đưa vào thi công GSCT, CB vật tư của nhà thầu, bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Ban QLXD. GSCT, CB vật tư của nhà thầu, bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Ban QLXD. GSCT trình Trưởng bộ phận M&E để xem xét việc có cần phải làm thí nghiệm hay không
II ĐỐI VỚI VẬT TƯ DO CHỦ ĐẦU TƯ CẤP
1 Bảng kê đề nghị cấp vật tư. Lập kế hoạch tháng, kế hoạch tuần (Biện pháp vận chuyển, lắp đặt cho hàng hóa đặc thù) Nhà thầu thi công Ban QLXD: kiểm tra, xác nhận chuyển bộ phận điều phối vật tư (ĐPVT). Bảng kê chi tiết tên thiết bị, số lượng, (thông số kỹ thuật, tài liệu đính kèm), vị trí lắp đặt và thời gian cấp tương ứng Hàng tuần
2 Giao nhận thiết bị do Chủ đầu tư cấp (cấp thẳng) Thủ kho Ban QLXD cấp phiếu xuất thẳng cho nhà thầu CB vật tư nhà thầu, bên giao hàng, thủ kho của Ban QLXD Các bên tiến hành lập bảng giao nhận 3 bên (phiếu xuất nhập thẳng). Phiếu thể hiện rõ chủng loại, mã hàng, số lượng thiết bị bên cung ứng cấp và giao cho nhà thầu thi công (Mau do Ban QLXD phát hành), Chỉ huy trưởng hoặc người được ủy quyền của nhà thầu ký nhận. Nhà thầu nhận vật tư và báo cho GSCT nắm thông tin để phối hợp thực hiện. Trong ngày giao nhận
3 Giao nhận thiết bị do Chủ đầu tư cấp (tại kho của CĐT) Thủ kho Ban QLXD cấp phiếu xuất thẳng cho nhà thầu CB vật tư nhà thầu + Bên giao hàng + Thủ kho của Ban QLXD Nhà thầu làm phiếu đề nghị cấp vật tư theo mau, nhận vật tư tại kho của CĐT sau khi được trưởng Bộ phận M&E phê duyệt. Nhà thầu nhận vật tư và báo cho CBGS nắm thông tin để phối hợp thực hiện. Theo thực tế
4 Kiểm soát chất lượng vật tư, vật liệu do CĐT cấp Bộ phận M&E, bộ phận cung ứng vật tư, bên giao hàng. Phòng thí nghiệm Vật tư do Chủ đầu tư cấp được thí nghiệm tuân thủ các nội dung theo quy định trong trường hợp có bằng chứng về việc nhà Cung cấp giao hàng không đúng chất lượng mà không hợp tác đầy đủ trong việc xử lý. Đối với các loại vật tư chưa đề cập đến, các tiêu chí thí nghiệm sẽ được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến chuyên môn của các bộ môn liên quan. Theo phê duyệt
5 Kiểm soát khối lượng vật tư cấp cho nhà thầu GSCT, Trưởng bộ phận M&E, thủ kho Ban QLXD, nhà thầu thi công Vật tư do Chủ đầu tư cấp phải được sử dụng đúng vị trí, đúng mục đích, đúng số lượng, phù hợp với thực tế thi công.
Hàng tháng, Nhà thầu phải lập bảng đối chiếu vật tư thiết bị đã nhận đưa vào thi công để Ban QLXD kiểm tra xác nhận.
B THI CÔNG M&E
1 Trình biện pháp thi công, nhật ký công trường, lập tiến độ thi công gói thầu Nhà thầu thi công Thư ký Ban QLXD nhận và chuyến cho Trưởng bộ phận M&E - Trưởng bộ phận M&E xem xét BPTC: đồng ý phê duyệt, hoặc yêu cầu nhà thầu sửa đối bố sung. Tiến độ thi công gói thầu trình Giám đốc Ban QLXD xem xét phê duyệt hoặc điều chỉnh tiến độ. Tiến độ được phê duyệt làm căn cứ kiểm soát tiến độ thi công chi tiết gói thầu. Trong phạm vi 10 ngày kể từ khi HĐ có hiệu lực (bao gồm cả nội dung sửa đối, bố sung theo yêu cầu của Ban QLXD).
2 Biếu mẫu liên quan đến thi công, nghiệm thu, thanh toán gói thầu Thư ký Ban QLXD Nhà thầu thi công tiếp nhận biếu mẫu Ban QLXD phát hành các biểu mẫu đã được phê duyệt để Nhà thầu thực hiện Trong phạm vi 03 ngày kể từ khi HĐ có hiệu lực (bao gồm cả nội dung sửa đối, bố sung theo đề xuất của nhà thầu và Ban QLXD chấp thuận)
I THI CÔNG CÔNG VIỆC CÓ TRONG HỢP ĐỒNG
1 Trình bản vẽ triến khai thi công (shopdrawing) Nhà thầu thi công Thư ký Ban QLXD nhận và chuyến cho Trưởng bộ phận M&E Nội dung phải thể hiện trong shopdrawing:
+ Sơ đồ nguyên lý hệ thống + Mặt bằng lắp đặt hệ thống, sơ đồ không gian, sự giao cắt với các hệ thống khác, cao độ trần. Tên các trục, lộ; vị trí định vị, chủng loại thiết bị sử dụng trong hệ thống
+ Bảng kê thiết bị: Ký hiệu, chủng loại, thông số kỹ thuật, số lượng.
Trong phạm vi 10 ngày kể từ khi HĐ có hiệu lực (bao gồm cả nội dung sửa đối, bố sung theo yêu cầu của Ban QLXD)
2 Phê duyệt bản vẽ triến khai thi công GSCT kiểm tra, trình Trưởng bộ phận M&E phê duyệt Nhà thầu thi công nhận lại bản vẽ thi công Nội dung kiểm tra:
- So sánh với quy định trong hồ sơ thiết kế, TCVN, tiêu chuẩn VGR của các công việc tương ứng.
- Đánh giá tính khả thi trên cơ sở thiết kế được duyệt và thực tế hiện trường.
- Không đạt nhà thầu sửa trình lại.
Thời gian duyệt: từ 2 đến 5 ngày tùy theo khối lượng bản vẽ.
II THI CÔNG CÔNG VIỆC NGOÀI HỢP ĐỒNG
1 Công văn, chỉ thị công trường hồ sơ thiết kế do Ban QLXD phát hành, biên bản xử lý hiện trường có sự thay đối so với thiết kế ban đầu. Ban QLXD: GSCT xác nhận đầu việc, bộ phận QS xác nhận khối lượng sơ bộ Nhà thầu Ngay tại thời điểm phát sinh sự kiện
2 Chào giá công việc phát sinh Nhà thầu thi công Thư ký Ban QLXD nhận và chuyến Phòng KSKT, Phòng đấu thầu CV chào giá bao gồm:
- Hồ sơ pháp lý công việc phát sinh
- Hồ sơ phạm vi công việc và khơi lượng tương ứng thực hiện.
- Bảng chào giá công việc phát sinh, đơn giá chiết tính kèm theo.
Trong phạm vi 05 ngày kể từ khi có văn bản chấp thuận do Ban QLXD phát hành
3 Kiếm tra và đề nghị phê duyệt Ban QLXD Chuyến Phòng KSKT, Phòng đấu thầu kiếm tra làm căn cứ ký kết phụ lục hợp đồng Trong phạm vi 02 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ của nhà thầu.
4 Triền khai thi công các công việc phát sinh do thay đối hồ sơ thiết kế, theo yêu cầu của Chủ đầu tư Nhà thầu thi công GSCT trực tiếp giám sát nhà thầu thực hiện theo đúng quy trình, tiêu chuẩn Chỉ các công việc phát sinh do Trưởng bộ phận M&E trở lên ký xác nhận và được Giám đốc Ban QLXD phê duyệt mới được tính chi phí phát sinh.
C CÁC BƯỚC THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HỆ THỐNG M&E
I THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÁC HỆ THỐNG ÂM SÀN BÊ TÔNG
1 Bàn giao mặt bằng thi công các ống M&E, ống chờ đặt âm/xuyên sàn, cột, vách bê tông, xuyên đường Ban QLXD và nhà thầu xây dựng bàn giao mặt bằng cho nhà thầu M&E thi công Nhà thầu M&E tiếp nhận mặt bằng và triển khai thi công Khi nhà thầu xây dựng lắp đặt cốp pha, cốt thép đủ điều kiện mặt bằng đề thi công M&E thì Ban QLXD và nhà thầu xây dựng bàn giao mặt bằng cho nhà thầu M&E thi công Ngay khi mặt bằng đủ điều kiện thi công
2 Triền khai thi công các ống M&E, ống chờ đặt âm/xuyên sàn, cột, vách bê tông, xuyên đường: ống điện âm sàn bê tông, ống chờ xuyên vách bề nước sạch, bề phốt, bề xử lý nước thải, tường vây... Nhà thầu M&E GSCT trực tiếp giám sát nhà thầu thực hiện theo đúng quy trình, tiêu chuẩn. Theo tiến độ thi công chi tiết
3 Nghiệm thu lắp đặt ống điện âm sàn bê tông, nghiệm thu lắp đặt đường ống chờ cho các vách bê tông: bề nước sạch, bề phốt, bề xử lý nước thải, tường vây... Nhà thầu làm thư đề nghị nghiệm thu sau khi đã thi công hoàn thành và nghiệm thu nội bộ - GSCT, CBKT nhà thầu nghiệm thu kỹ thuật.
- Cán bộ QS,GSCT, CBKT nhà thầu tiến hành đo khối lượng tại hiện trường so với shopdrawing đã duyệt nếu đạt thì ghi kích thước hiện trường vào bảng khối lượng
Sau khi nghiệm thu lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, CBKT nhà thầu, GSCT, cán bộ QS đi nghiệm thu khối lượng. Sử dụng bút đỏ đề kiềm tra chủng loại vật tư, kích thước tương ứng được thề hiện trong bản vẽ shopdrawing đã duyệt Các bên cùng nhau ký xác nhận vào bản vẽ đã được kiềm tra kích thước và thống kê khối lượng Trước khi đố bê tông
4 Bàn giao mặt bằng cho nhà thầu xây dựng triền khai công tác đố bê tông Nhà thầu hoàn thiện các thủ tục bàn giao mặt bằng GSCT tiếp nhận mặt bằng và bàn giao cho các nhà thầu liên quan khác triển khai công việc tiếp theo. Khi Trưởng bộ phận M&E nghiệm thu đạt yêu cầu nhà thầu M&E làm thủ tục bàn giao lại mặt bằng cho Ban QLXD và nhà thầu xây dựng đố bê tông và chuyền bước thi công tiếp theo. Ngay khi nghiệm thu hệ thống M&E đạt yêu cầu.
II THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÁC HỆ THỐNG ÂM TƯỜNG, ÂM SÀN: SAU KHI LẮP ĐẶT HOÀN THÀNH HỆ THỐNG PHẦN THÔ TRƯỚC KHI TRÁT, ỐP, LÁT
1 Bàn giao mặt bằng thi công các ống M&E âm tường Ban QLXD và nhà thầu xây dựng bàn giao mặt bằng cho nhà thầu M&E thi công Nhà thầu M&E tiếp nhận mặt bằng và triển khai thi công Khi xây tường xong đủ điều kiện cắt đục tường đề đi ống M&E thì Ban QLXD và nhà thầu xây dựng bàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu M&E. Ngay khi mặt bằng đủ điều kiện thi công
2 Triền khai thi công các ống M&E âm tường Nhà thầu M&E GSCT trực tiếp giám sát nhà thầu thực hiện theo đúng quy trình, tiêu chuẩn. Cắt, đục tường theo đúng quy trình. Lắp đặt hoàn thiện các đường ống âm tường. Theo tiến độ thi công chi tiết
3 1. Nghiệm thu lắp đặt ống điện, đế âm công tắc, ố cắm: hệ chiếu sáng, ố cắm, loa, mạng, điều khiền điều hòa...
2. Nghiệm thu lắp đặt đường ống, thử kín đường ống nước ngưng.
3. Nghiệm thu lắp đặt đường ống, thử áp đường ống cấp nước.
4. Nghiệm thu lắp đặt đường ống, thử áp đường ống, bọc bảo ôn đường ống dẫn gas điều hòa không khí.
Nhà thầu làm thư đề nghị nghiệm thu sau khi đã thi công hoàn thành và nghiệm thu nội bộ - GSCT, CBKT nhà thầu nghiệm thu kỹ thuật.
- Cán bộ QS,GSCT, CBKT nhà thầu tiến hành đo khối lượng tại hiện trường so với shopdrawing đã duyệt nếu đạt thì ghi kích thước hiện trường vào bảng khối lượng.
Sau khi nghiệm thu lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, CBKT nhà thầu, GSCT, cán bộ QS đi nghiệm thu khối lượng. Sử dụng bút đỏ đề kiềm tra chủng loại vật tư, kích thước tương ứng được thề hiện trong bản vẽ shopdrawing đã duyệt Các bên cùng nhau ký xác nhận vào bản vẽ đã được kiềm tra kích thước và thống kê khối lượng Trước khi trát, ốp lát phần ống âm tường.
4 Bàn giao mặt bằng cho nhà thầu xây dựng triền khai công tác trát, ốp, lát. Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ bàn giao mặt bằng GSCT tiếp nhận mặt bằng và bàn giao cho các nhà thầu liên quan khác triền khai công việc tiếp theo. Khi Trưởng bộ phận M&E nghiệm thu đạt yêu cầu nhà thầu M&E làm thủ tục bàn giao lại mặt bằng cho Ban QLXD và nhà thầu xây dựng trát, ốp lát và chuyền bước thi công tiếp theo. Ngay khi nghiệm thu hệ thống M&E đạt yêu cầu.
III THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÁC HỆ THỐNG TRONG HỘP KỸ THUẬT
1 Bàn giao mặt bằng thi công các ống M&E trong hộp kỹ thuật Ban QLXD và nhà thầu xây dựng bàn giao mặt bằng cho nhà thầu M&E thi công Nhà thầu M&E tiếp nhận mặt bằng và triền khai thi công Khi các vị trí ô sàn hộp kỹ thuật đủ điều kiện thi công các ống M&E trong hộp kỹ thuật (tối thiều phải còn 2 cạnh của hộp kỹ thuật chưa xây hoặc 1 cạnh dài đối với hộp kỹ thuật dài) thì Ban QLXD và nhà thầu xây dựng bàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu M&E Ngay khi mặt bằng đủ điều kiện thi công
2 Triền khai thi công các ống M&E trong hộp kỹ thuật (ống gió, ống cấp, thoát nước, ống PCCC...) Nhà thầu M&E GSCT trực tiếp giám sát nhà thầu thực hiện theo đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn. Theo tiến độ thi công chi tiết
3 Nghiệm thu lắp đặt đường ống thoát nước trục, ống gió trục, ống PCCC trục chính. Thử kín ống thoát nước, ống gió. Thử áp, sơn đường ống nước cấp, ống chữa cháy. Bọc bảo ôn đường ống gió, ống nước ngưng, ống nước nóng. Nhà thầu làm thư đề nghị nghiệm thu sau khi đã thi công hoàn thành và nghiệm thu nội bộ - GSCT, CBKT nhà thầu nghiệm thu kỹ thuật.
- Cán bộ QS, GSCT, CBKT nhà thầu tiến hành đo khối lượng tại hiện trường so với shopdrawing đã duyệt nếu đạt thì ghi kích thước hiện trường vào bảng khối lượng
Sau khi nghiệm thu lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, CBKT nhà thầu, GSCT, cán bộ QS đi nghiệm thu khối lượng. Sử dụng bút đỏ đề kiềm tra chủng loại vật tư, kích thước tương ứng được thề hiện trong bản vẽ shopdrawing đã duyệt.
Các bên cùng nhau ký xác nhận vào bản vẽ đã được kiềm tra kích thước và thống kê khối lượng
Trước khi xây hộp kỹ thuật.
4 Bàn giao mặt bằng cho nhà thầu xây dựng xây hoàn thiện hộp kỹ thuật Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ bàn giao mặt bằng GSCT tiếp nhận mặt bằng và bàn giao cho các nhà thầu liên quan khác triền khai công việc tiếp theo. Khi Trưởng bộ phận M&E nghiệm thu đạt yêu cầu nhà thầu M&E làm thủ tục bàn giao lại mặt bằng cho Ban QLXD và nhà thầu xây dựng xây hộp kỹ thuật và chuyền bước thi công tiếp theo. Ngay khi nghiệm thu hệ thống M&E đạt yêu cầu.
IV THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÁC HỆ THỐNG ÂM TRẦN: SAU KHI LẮP ĐẶT HOÀN THÀNH HỆ THỐNG PHẦN THÔ TRƯỚC KHI BÀN GIAO ĐÓNG TẤM TRẦN
1 Bàn giao mặt bằng thi công các hệ thống đường ống và lắp thiết bị M&E trên trần Ban QLXD và nhà thầu xây dựng bàn giao mặt bằng cho nhà thầu M&E thi công Nhà thầu M&E tiếp nhận mặt bằng và triền khai thi công Khi đủ điều kiện thi công các ống M&E trên trần thì Ban QLXD và nhà thầu xây dựng bàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu M&E Ngay khi mặt bằng đủ điều kiện thi công, đã tháo giáo, cốp pha.và theo tiến độ thi công chi tiết.
2 Triển khai thi công các hệ thống M&E trên trần Nhà thầu M&E GSCT trực tiếp giám sát nhà thầu thực hiện theo đúng quy trình, tiêu chuẩn. Theo tiến độ thi công chi tiết
3 1. Nghiệm thu ống, thang máng cáp và dây điện:
- Nghiệm thu lắp đặt đường ống điện, thang máng cáp điện, kéo dây, test lộ và thông mạch.
2. Ống thông gió:
- Nghiệm thu lắp đặt đường ống, thử kín đường ống; Nghiệm thu kết nối ống gió với FCU, với quạt...; Nghiệm thu bọc bảo ôn ống gió.
- Nghiệm thu lắp đặt quạt gió, đấu nối quạt gió với ống gió, đấu nối nguồn điện cho quạt gió.
3. Ống nước lạnh chiller:
- Nghiệm thu lắp đặt đường ống, thử áp đường ống; Nghiệm thu bọc bảo ôn đường ống chiller và cụm van; Nghiệm thu lắp đặt FCU, AHU, PAU, đấu nối AHU, PAU với ống gió, đấu nối FCU với ống gió mềm, đấu nối ống gió mềm với hộp chụp miệng gió, đấu nối nguồn điện các thiết bị trên.
4. Ống dẫn gas hệ điều hòa dùng gas:
- Nghiệm thu lắp đặt đường ống, bọc bảo ôn đường ống; Nghiệm thu đấu nối ống gas với FCU, thử áp đường ống.
5. Ống nước ngưng:
- Nghiệm thu lắp đặt đường ống,bọc bảo ôn đường ống; Nghiệm thu thử kín đường ống.
6. Ống cấp nước, ống chữa cháy:
- Nghiệm thu lắp đặt đường ống; Nghiệm thu lắp đặt các cụm van; Nghiệm thu thử áp đường ống.
7. Ống thoát nước:
- Nghiệm thu lắp đặt đường ống; Nghiệm thu thử kín đường ống; Nghiệm thu bọc bảo ôn chống ồn đường ống (nếu có).
Nhà thầu làm thư đề nghị nghiệm thu sau khi đã thi công hoàn thành và nghiệm thu nội bộ - GSCT, CBKT nhà thầu nghiệm thu kỹ thuật.
- Cán bộ QS,GSCT, CBKT nhà thầu tiến hành đo khối lượng tại hiện trường so với shopdrawing đã duyệt nếu đạt thì ghi kích thước hiện trường vào bảng khối lượng.
Sau khi nghiệm thu lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, CBKT nhà thầu, GSCT, cán bộ QS đi nghiệm thu khối lượng. Sử dụng bút đỏ để kiểm tra chủng loại vật tư, kích thước tương ứng được thể hiện trong bản vẽ shopdrawing đã duyệt Các bên cùng nhau ký xác nhận vào bản vẽ đã được kiểm tra kích thước và thống kê khối lượng Trước khi đóng trần giả
4 Bàn giao mặt bằng cho nhà thầu xây dựng triển khai đóng xương trần. Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ bàn giao mặt bằng Cán bộ giám sát tiếp nhận mặt bằng và bàn giao cho các nhà thầu liên quan khác triển khai công việc tiếp theo. Khi trưởng bộ phận M&E nghiệm thu đạt yêu cầu nhà thầu M&E làm thủ tục bàn giao lại mặt bằng cho BQLXD và nhà thầu xây dựng đóng xương trần và chuyển bước thi công tiếp theo. Khi lắp đặt hoàn thiện các hệ thống, hoặc khi hệ thống M&E chỉ còn chỉnh sửa các lỗi nhỏ khi thi công không làm ảnh hưởng tới xương trần.
V TRIỂN KHAI THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU LẮP ĐẶT TĨNH THIẾT BỊ TRƯỚC KHI ĐÓNG TẤM TRẦN
1 Bàn giao mặt bằng xương trần hoàn thiện Ban QLXD và nhà thầu xây dựng bàn giao mặt bằng cho nhà thầu M&E thi công Nhà thầu M&E tiếp nhận mặt bằng và triển khai thi công Ngay khi nghiệm thu xương trần đạt yêu cầu
2 Triển khai thi công lắp đặt thiết bị trên trần: đầu phun spinkler, đầu phun màn ngăn Nhà thầu M&E GSCT trực tiếp giám sát nhà thầu thực hiện theo đúng quy trình, tiêu chuẩn Trước khi đóng tấm trần giả
3 Nghiệm thu lắp đặt thiết bị đầu phun spinkler, đầu phun màng ngăn. Chỉnh sửa, nghiệm thu toàn bộ các hệ thống M&E trên trần Nhà thầu làm thư đề nghị nghiệm thu sau khi đã thi công hoàn thành và nghiệm thu nội bộ - GSCT, CBKT nhà thầu nghiệm thu kỹ thuật.
- Cán bộ QS,GSCT, CBKT nhà thầu tiến hành đo khối lượng tại hiện trường so với shopdrawing đã duyệt nếu đạt thì ghi kích thước hiện trường vào bảng khối lượng
Sau khi nghiệm thu lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. CBKT nhà thầu, CBGS, CBQS đi nghiệm thu khối lượng. Sử dụng bút đỏ để kiểm tra chủng loại vật tư, kích thước tương ứng được thể hiện trong bản vẽ shopdrawing đã duyệt.
Các bên cùng nhau ký xác nhận vào bản vẽ đã được kiểm tra kích thước và thống kê khối lượng.
Trước khi đóng tấm trần giả
4 Bàn giao mặt bằng đóng tầm trần Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ bàn giao mặt bằng GSCT tiếp nhận mặt bằng và bàn giao cho các nhà thầu liên quan khác triển khai công việc tiếp theo Khi Trưởng bộ phận M&E nghiệm thu đạt yêu cầu nhà thầu M&E làm thủ tục bàn giao lại mặt bằng cho Ban QLXD và nhà thầu xây dựng đóng tấm trần và chuyển bước thi công tiếp theo Theo kế hoạch thư mời nghiệm thu và tiến độ đóng trần.
VI TRIỂN KHAI THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU LẮP ĐẶT TĨNH THIẾT BỊ: SAU KHI ĐÓNG TẤM TRẦN
1 Bàn giao mặt bằng lắp đặt thiết bị M&E trên trần, trên tường Ban QLXD và nhà thầu xây dựng bàn giao mặt bằng cho nhà thầu M&E thi công Nhà thầu M&E tiếp nhận mặt bằng và triền khai thi công Khi nhà thầu xây dựng đóng tấm trần xong. Ngay khi nghiệm thu đóng tấm trần đạt yêu cầu
2 Triền khai đánh dấu vị trí đèn, miệng gió, lỗ thăm trần. Bàn giao vị trí cho nhà thầu trần khoét lỗ trần.
Lắp đặt hoàn thiện thiết bị
Nhà thầu M&E GSCT trực tiếp giám sát nhà thầu thực hiện theo đúng quy trình, tiêu chuẩn Trước khi sơn hoàn thiện
3 Bàn giao mặt bằng lắp đặt thiết bị vệ sinh Ban QLXD và nhà thầu xây dựng bàn giao mặt bằng cho nhà thầu M&E thi công Nhà thầu M&E tiếp nhận mặt bằng và triền khai thi công Khi nhà thầu xây dựng ốp lát xong, lắp đặt mặt đá tủ bếp, tủ lavabo xong thì Ban QLXD và nhà thầu xây dựng bàn giao mặt bằng cho nhà thầu M&E lắp thiết bị Ngay khi ốp, lát phòng vệ sinh đạt yêu cầu và phòng đã được lắp đặt cửa
4 Triền khai thi công lắp đặt thiết bị vệ sinh Nhà thầu M&E GSCT trực tiếp giám sát nhà thầu thực hiện theo đúng quy trình, tiêu chuẩn Theo tiến độ thi công chi tiết
5 Nghiệm thu thiết bị lắp đặt thiết bị đầu - cuối cho từng hệ thống, bao gồm: thiết bị vệ sinh, thiết bị đèn, công tắc ố cắm, điều hòa, điều khiền điều hòa, miệng gió, đầu báo khói, báo nhiệt, đầu phun spinkler, đầu phun màng ngăn, thiết bị loa, thiết bị camera... Nhà thầu làm thư đề nghị nghiệm thu sau khi đã thi công hoàn thành và nghiệm thu nội bộ - GSCT, CBKT nhà thầu nghiệm thu kỹ thuật.
- Cán bộ QS,GSCT, CBKT nhà thầu tiến hành đo khối lượng tại hiện trường so với shopdrawing đã duyệt nếu đạt thì ghi kích thước hiện trường vào bảng khối lượng.
Nhà thầu chuẩn bị bảng kê thiết bị (theo mẫu phát hành) sau khi đã lắp đặt hoàn thành thiết bị Thề hiện rõ sự sai khác so với thiết kế, căn cứ kèm theo. Theo đúng kế hoạch thư mời nghiệm thu
6 Nghiệm thu thiết bị lắp đặt thiết bị đầu-cuối cho từng hệ thống, khu vực phòng máy: Phòng kỹ thuật điện, nước, phòng máy phát điện, trạm biến áp, phòng kỹ thuật thang máy, phòng chiller, phòng bơm nước cấp sinh hoạt, phòng bơm nước nóng, phòng bơm nước cấp chữa cháy, phòng bơm nước sự cố, phòng bơm nước bề phốt, phòng máy xử lý nước thải, các cụm van... Nhà thầu làm thư đề nghị nghiệm thu sau khi đã thi công hoàn thành và nghiệm thu nội bộ - GSCT, CBKT nhà thầu nghiệm thu kỹ thuật.
- Cán bộ QS, GSCT, CBKT nhà thầu tiến hành đo khối lượng tại hiện trường so với shopdrawing đã duyệt nếu đạt thì ghi kích thước hiện trường vào bảng khối lượng.
Nhà thầu chuẩn bị bảng kê thiết bị (theo mẫu phát hành) sau khi đã lắp đặt hoàn thành thiết bị Thề hiện rõ sự sai khác so với thiết kế, căn cứ kèm theo. Theo đúng kế hoạch thư mời nghiệm thu
7 Bàn giao mặt bằng cho nhà thầu xây dựng triền khai sơn hoàn thiện Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ bàn giao mặt bằng GSCT tiếp nhận mặt bằng và bàn giao cho các nhà thầu liên quan khác triền khai công việc tiếp theo Khi nghiệm thu lắp đặt thiết bị đạt yêu cầu nhà thầu M&E mời Ban QLXD bàn giao cho nhà thầu xây dựng sơn hoàn thiện trần, tường Theo đúng kế hoạch thư mời nghiệm thu và tiến độ thi công chi tiết đã duyệt.
VII NGHIỆM THU CHẠY THỬ ĐƠN ĐỘNG KHÔNG TẢI, CÓ TẢI
1 Hệ thống điện:
- Nghiệm thu chạy thử các thiết bị điện (hệ thống đèn, công tắc, ố cắm, aptomat, hệ thống trạm biến áp, tủ trung thế và tủ phân phối điện hạ thế, hệ thống máy phát điện và tủ ATS...).
Khi đã nghiệm thu lắp đặt đạt yêu cầu. Nhà thầu làm thư đề nghị nghiệm thu chạy thử trước khi bắt đầu chạy thử 02 ngày ĐD Chủ đầu tư, GSCT, nhà thầu thi công Riêng hệ thống TBA có đặc thu riêng chịu sự quản lý của Điện lực địa phương nên Ban QLXD kết hợp cùng nhà thầu tiến hành mời cơ quan Điện lực địa phương đến nghiệm thu và cấp các giấy phép theo quy định của Nhà nước
2 Hệ thống cấp thoát nước:
- Nghiệm thu chạy thử các bơm cấp nước, các cụm van, van xả áp.
- Nghiệm thu chạy thử các thiết bị vệ sinh.
Khi đã nghiệm thu lắp đặt đạt yêu cầu. Nhà thầu làm thư đề nghị nghiệm thu chạy thử trước khi bắt đầu chạy thử 02 ngày ĐD Chủ đầu tư, GSCT, nhà thầu thi công GSCT trực tiếp mời nhà cung cấp thiết bị kiềm tra thiết bị trước khi chạy thử Theo đúng kế hoạch thư mời nghiệm thu
3 Hệ thống PCCC:
- Nghiệm thu chạy thử các bơm cấp nước chữa cháy, các cụm van màng ngăn, van xả áp.
- Nghiệm thu chạy thử các thiết bị đầu phun spinkler (thử xác suất), đầu phun màng ngăn, các tủ chữa cháy.
Khi đã nghiệm thu lắp đặt đạt yêu cầu. Nhà thầu làm thư đề nghị nghiệm thu chạy thử trước khi bắt đầu chạy thử 02 ngày ĐD Chủ đầu tư, GSCT, nhà thầu thi công GSCT trực tiếp mời nhà cung cấp thiết bị kiếm tra thiết bị trước khi chạy thử Theo đúng kế hoạch thư mời nghiệm thu
4 - Hệ thống ĐHKK cục bộ, VRV: nghiệm thu chạy thử dàn lạnh, dàn nóng, bảng điều khiến Khi đã nghiệm thu lắp đặt đạt yêu cầu. Nhà thầu làm thư đề nghị nghiệm thu chạy thử trước khi bắt đầu chạy thử 02 ngày ĐD Chủ đầu tư, GSCT, nhà thầu thi công GSCT trực tiếp mời nhà cung cấp thiết bị kiếm tra thiết bị trước khi chạy thử và trực tiếp chạy thử Theo đúng kế hoạch thư mời nghiệm thu
5 Hệ thống ĐHKK chiller: nghiệm thu chạy thử các bơm, chiller, tháp giải nhiệt.
- Nghiệm thu các AHU, PAU, FCU.
Khi đã nghiệm thu lắp đặt đạt yêu cầu.
Nhà thầu làm thư đề nghị nghiệm thu chạy thử trước khi bắt đầu chạy thử 02 ngày
ĐD Chủ đầu tư, GSCT, nhà thầu thi công GSCT trực tiếp mời nhà cung cấp thiết bị kiếm tra thiết bị trước khi chạy thử và trực tiếp chạy thử Theo đúng kế hoạch thư mời nghiệm thu
6 Hệ thống thông gió: nghiệm thu chạy thử các quạt gió: quạt cấp gió tươi, quạt hút gió thải, quạt hút gió vệ sinh, quạt hút khói hút mùi bếp, quạt hút khói sự cố, quạt tạo áp cầu thang.
- Nghiệm thu chạy thử liên động quạt gió với hệ thống báo cháy.
Khi đã nghiệm thu lắp đặt đạt yêu cầu. Nhà thầu làm thư đề nghị nghiệm thu chạy thử trước khi bắt đầu chạy thử 02 ngày ĐD Chủ đầu tư, GSCT, nhà thầu thi công GSCT trực tiếp mời nhà cung cấp thiết bị kiếm tra thiết bị trước khi chạy thử Theo đúng kế hoạch thư mời nghiệm thu
7 Hệ thống thang máy, thang cuốn:
- Nghiệm thu chạy thử các thang máy, thang cuốn.
- Nghiệm thu chạy thử liên động thang máy với hệ thống báo cháy.
Khi đã nghiệm thu chạy thử nội bộ đạt yêu cầu. Nhà thầu làm thư đề nghị nghiệm thu chạy thử trước khi bắt đầu chạy thử 02 ngày ĐD Chủ đầu tư, GSCT, nhà thầu thi công Theo đúng kế hoạch thư mời nghiệm thu
VIII NGHIỆM THU CHẠY THỬ LIÊN ĐỘNG CÓ TẢI
VIII. 1 Kiếm tra và nghiệm thu chạy thử liên động có tải trong một hệ thống. Khi đã nghiệm thu chạy thử nội bộ đạt yêu cầu. Nhà thầu làm thư đề nghị nghiệm thu chạy thử trước khi bắt đầu chạy thử 2 ngày GSCT, TVTK, Trưởng bộ phận M&E, Chỉ huy trưởng các nhà thầu liên quan Ký đóng dấu pháp lý các bên liên quan Theo đúng kế hoạch thư mời nghiệm thu
VIII.2 Kiếm tra và nghiệm thu chạy thử liên động có tải các hệ thống:
- Hệ thống BMS chạy liên động hệ thống chiller, hệ thống thông gió, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống PCCC...
- Hệ thống báo cháy liên động hệ thống chữa cháy, hệ thống cấp gió tươi, hệ thống hút gió sự cố, hệ thống tạo áp cầu thang, hệ thống điện, thang máy.
Khi đã nghiệm thu chạy thử nội bộ đạt yêu cầu. Nhà thầu làm thư đề nghị nghiệm thu chạy thử trước khi bắt đầu chạy thử 02 ngày TVGS, TVTK, Trưởng bộ phận M&E, Chỉ huy trưởng các nhà thầu liên quan Ký đóng dấu pháp lý các bên liên quan Theo đúng kế hoạch thư mời nghiệm thu
IX NGHIỆM THU BÀN GIAO
IX.1 Bàn giao lại mặt bằng cho Ban QLXD, nhà thầu thi công thô, nhà thầu thi công hoàn thiện Nhà thầu làm hồ sơ bàn giao giai đoạn GSCT, Trưởng bộ phận M&E, Chỉ huy trưởng nhà thầu Theo đúng kế hoạch của Ban QLXD
IX.2 Nghiệm thu PCCC với cơ quan chức năng:
- Nghiệm thu hệ thống báo cháy tự động.
- Nghiệm thu hệ thống cấp nước chữa cháy trong và ngoài nhà.
- Nghiệm thu hệ thống chữa cháy tự động spinkler.
- Nghiệm thu hệ thống chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn liên động với hệ thống báo cháy.
- Nghiệm thu hệ thống màn ngăn cháy liên động với hệ thống báo cháy.
- Nghiệm thu hệ thống hút khói hành lang, hút khói tầng hầm liên động với hệ thống báo cháy.
- Nghiệm thu hệ thống tăng áp cầu thang, hệ thống thang máy liên hệ với hệ thống báo cháy.
Chủ đầu tư mời cơ quan chức năng nghiệm thu PCCC trước khi đưa công trình vào sử dụng Cơ quan chức năng, Chủ đầu tư (đơn vị sử dụng), GSCT, Trưởng bộ phận M&E, Chỉ huy trưởng nhà thầu Ký đóng dấu pháp lý các bên liên quan. Theo đúng kế hoạch của Ban QLXD
IX.3 Nghiệm thu bàn giao hạng mục đưa vào sử dụng Nhà thầu gửi phiếu YCNT cho Ban QLXD trước 02 ngày. Chủ đầu tư (đơn vị sử dụng), GSCT, Trưởng bộ phận M&E, Chỉ huy trưởng nhà thầu. Ký đóng dấu pháp lý các bên liên quan. Theo đúng kế hoạch của Ban QLXD
​CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT
Giám sát công trường GSCT Đại diện ĐD
Cán bộ vật tư CB vật tư Vật liệu VL
Cán bộ kỹ thuật CBKT Biện pháp thi công BPTC
Cán bộ kiểm soát khối lượng Cán bộ QS Hợp đồng
Tư vấn thiết kế TVTK Công văn CV
Ban quản lý xây dựng Ban QLXD Yêu cầu nghiệm thu YCNT
Nhà thầu NT Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN
Bộ phận kiểm soát khối lượng Bộ phận QS Phòng cháy chữa cháy PCCC
Phòng Kiểm soát kinh tế Phòng KSKT Chủ đầu tư CĐT

Nguồn: https://qlcl.gxd.vn (opens new window)

Last Updated: 1/4/2023, 4:53:57 AM