# QUY TRÌNH NGHIỆM THU THANH TOÁN

Nghiệm thu thanh toán trong quá trình thi công thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính và trình tự hướng dẫn như sau:

# 1. Quy trình nghiệm thu

Bước 1: Nhà thầu gửi phiếu yêu cầu nghiệm thu về Ban QLDA.

Bước 2:

- Kiểm tra biên bản nghiệm thu công việc xây dựng.

- Kiểm tra biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình.

- Bản vẽ hoàn công các hạng mục dự kiến nghiệm thu.

- Bản tổng hợp khối lượng thanh toán đợt này và lũy kế thực hiện toàn bộ công trình.

Bước 3:

- Nếu đạt yêu cầu, chấp nhận nghiệm thu.

- Nếu không đạt yêu cầu, nhà thầu có trách nhiệm chỉnh sửa lại và thực hiện lại từ bước 1.

- Các bên cùng nhau ký vào biên bản.

# 2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu

a) Đại diện Chủ đầu tư:

- Đại diện theo pháp luật;

- Cán bộ phụ trách công trình;

b) Đại diện nhà thầu thi công xây dựng công trình:

- Đại diện theo pháp luật;

- Chỉ huy trưởng công trường ;

Ghi chú: - Đối với dự án BOT: Công ty BOT đóng vai trò là Chủ đầu tư.

# 3. Điều kiện và hồ sơ nghiệm thu

Phiếu yêu cầu nghiệm thu chỉ được chấp thuận khi nhà thầu có đủ các hồ sơ, tài liệu sau:

- Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng vào công trình.

- Các chứng chỉ thí nghiệm hợp lệ đã được Tư vấn giám sát chấp thuận.

- Các phiếu đo đạc kiểm tra cao độ, kích thước hình học của các bộ phận, hạng mục công trình.

- Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng.

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình.

- Bảng tổng hợp khối lượng nghiệm thu thanh toán đợt này và lũy kế khối lượng của toàn bộ công trình.

# 4. Trình tự nghiệm thu

Nhà thầu gửi phiếu yêu cầu nghiệm thu về Chủ đầu tư (Đại diện chủ đầu tư).

Các bên cùng nhau tiến hành lập Biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành được lập Phụ lục 05; Biên bản nghiệm thu giá trị xây lắp hoàn thành được lập theo biểu mẫu kèm (gồm phụ lục nghiệm thu 3a và phụ lục nghiệm thu 4 của Thông tư 86/2011/TT-BTC).

# 5. Thời gian nghiệm thu:

Mỗi bước nghiệm thu không quá 02 ngày làm việc.

Last Updated: 10/23/2022, 11:51:42 AM