# QUY TRÌNH NGHIỆM THU HOÀN THÀNH GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG HOẶC BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

# 1. Quy trình nghiệm thu

Bước 1: Nhà thầu gửi phiếu yêu cầu nghiệm thu đã được TVGS xác nhận về Ban QLDA.

Bước 2:

- Kiểm tra việc hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng đã thực hiện tại hiện trường;

- Kiểm tra các hồ sơ, tài liệu;

- Đánh giá sự phù hợp của công việc xây dựng với yêu cầu của thiết kế.

Bước 3:

- Nếu đạt yêu cầu, kết thúc quá trình nghiệm thu;

- Nếu không đạt yêu cầu, nhà thầu có trách nhiệm chỉnh sửa lại và thực hiện lại từ bước 1;

- Các bên cùng nhau ký vào biên bản.

# 2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu

a) Đại diện Chủ đầu tư

- Đại diện theo pháp luật;

- Cán bộ phụ trách công trình;

b) Đại diện Nhà đầu tư (nếu có)

- Đại diện theo pháp luật;

- Cán bộ phụ trách công trình;

c) Đại diện Tư vấn giám sát

- Tư vấn giám sát trưởng

- Giám sát viên trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình;

d) Nhà thầu thi công

- Đại diện theo pháp luật;

- Cán bộ phụ trách công trình;

e) Tư vấn thiết kế: Trong trường hợp cần thiết, chủ đầu tư có thể mời thêm Đại diện Tư vấn thiết kế

Ghi chú:

- Đối với dự án BT: Có thêm thành phần của Nhà đầu tư tham gia vào quá trình nghiệm thu

- Đối với dự án BOT: Công ty BOT đóng vai trò là Chủ đầu tư

# 3. Trách nhiệm của các thành phần tham gia nghiệm thu

a) Căn cứ vào quy mô công trình để phân chia bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng;

b) Phải trực tiếp tiến hành công tác nghiệm thu không muộn hơn 24h kể từ khi nhận được phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu xây lắp đối với các đối tượng sau đây:

- Bộ phận công trình xây dựng đã hoàn thành;

- Giai đoạn thi công xây dựng đã hành thành;

Lưu ý: Các kích thước hình học của công trình TVGS phải trực tiếp đo đạc, kiểm tra đối chiếu với hồ sơ thiết kế được duyệt, lập thành hồ sơ kèm theo biên bản nghiệm thu.

# 4. Điều kiện cần để nghiệm thu

a) Đối tượng nghiệm thu đã thi công hoàn thành;

b) Tất cả các công việc xây dựng của đối tượng nghiệm thu đều đã được nghiệm thu theo quy định ở mục 8 của Hướng dẫn này;

c) Có đầy đủ số các hồ sơ, tài liệu:

- Các biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng

- Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng có liên quan;

- Các biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị có liên quan;

- Các biên bản nghiệm thu những kết cấu, bộ phận công trình đã lấp kín có liên

- Các phiếu kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm có liên quan lấy tại hiện

- trường;

- Các kết quả thử nghiệm, đo lường, đo đạc, quan trắc mà nhà thầu thi công xâp lắp đã thực hiện tại hiện trường để xác định chất lượng, khối lượng đối tượng cần nghiệm thu;

- Bản vẽ hoàn công;

- Nhật ký thi công và các tài liệu văn bản khác đã xác lập trong khi xây lắp có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

- Báo cáo của nhà thầu thi công có xác nhận của Tư vấn giám sát về các đối tượng nghiệm thu đã thi công hoàn thành trên cơ sở tổng hợp các công tác nghiệm thu công việc xây dựng.

- Có phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây lắp;

# 5. Nội dung và trình tự nghiệm thu

a) Kiểm tra tại chỗ đối tượng nghiệm thu: bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng;

b) Kiểm tra các hồ sơ ghi ở mục 4c;

c) Trong khi nghiệm thu, trường hợp cần thiết có thể tiến hành thêm các công việc kiểm định sau:

d) Kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng, chất lượng các đối tượng nghiệm thu với số liệu ghi trong biên bản, tài liệu trình để nghiệm thu;

e) Yêu cầu nhà thầu xây lắp lấy mẫu kiểm nghiệm từ đối tượng nghiệm thu ở công trình để thí nghiệm bổ sung;

f) Thử nghiệm lại đối tượng nghiệm thu.

g) Kiểm tra mức độ đúng đắn của những kế luận ghi trong biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng; biên bản nghiệm thu công việc xây dựng; biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị có liên quan, các kết quả thí nghiệm có liên quan đến chất lượng đối tượng nghiệm thu do nhà thầu xây lắp thực hiện và cung cấp.

h) Đối chiếu các kết quả kiểm tra, kiểm định với tài liệu thiết kế được duyệt, yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan, các tài liệu hướng dẫn hoặc các tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành thiết bị máy móc để đánh giá chất lượng.

i) Trên cơ sở đánh giá chất lượng nghiệm thu đưa ra kết luận:

- Trường hợp thứ nhất: Chấp nhận nghiệm thu các đối tượng đã xem xét và lập biên bản phụ lục 03 của Hướng dẫn này;

- Trường hợp thứ hai: Không chấp nhận nghiệm thu khi các đối tượng chưa thi công xong, thi công sai hoặc có nhiều chỗ không phù hợp với thiết kế được duyệt, hoặc không đáp ứng được những yêu cầu của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công trình và những yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan. Hội đồng nghiệm thu lập biên bản (vào sổ nhật ký thi công) về nội dung sau:

+ Những công việc phải làm lại;

+ Những thiết bị phải lắp đặt lại;

+ Những thiết bị phải thử lại;

+ Những sai sót hoặc hư hỏng cần sửa lại;

+ Thời gian làm lại, sửa lại: Nhà thầu có cam kết rõ ràng về thời gian làm lại sửa lại

# 6. Thời gian thực hiện nghiệm thu

Phải thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng và xác nhận bằng biên bản tối đa không quá 24h kể từ khi có Phiếu yêu cầu của Nhà thầu xây lắp. Trường hợp không tổ chức nghiệm thu thì các bên cần ghi rõ các nguyên nhân.

Last Updated: 10/23/2022, 11:51:42 AM