# Quy trình nghiệm thu công việc xây dựng

# 1. Quy trình nghiệm thu

Bước 1: Nhà thầu gửi phiếu yêu cầu nghiệm thu đã được TVGS xác nhận về Ban QLDA.

Bước 2:

- Kiểm tra công việc xây dựng đã thực hiện tại hiện trường.

- Kiểm tra các hồ sơ, tài liệu.

- Đánh giá sự phù hợp của công việc xây dựng với yêu cầu của thiết kế.

Bước 3:

- Nếu đạt yêu cầu, kết thúc quá trình nghiệm thu

- Nếu không đạt yêu cầu, nhà thầu có trách nhiệm chỉnh sửa lại và thực hiện lại từ bước 1.

- Các bên cùng nhau ký vào biên bản

# 2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu

a. Giám sát viên trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình;

b. Cán bộ trực tiếp phụ trách thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình

# 3. Trách nhiệm của các thành phần tham gia nghiệm thu

3.1. Trực tiếp tiến hành nghiệm thu trong quá trình xây lắp những đối tượng công việc xây dựng sau đây sau khi nhận được phiếu yêu cầu của nhà thầu xây lắp:

- Những công việc xây dựng đã hoàn thành;

- Những công việc lắp đặt thiết bị tĩnh đã hoàn thành;

- Những kết cấu, bộ phận công trình sẽ lấp kín.

# 4. Điều kiện cần để nghiệm thu

a. Đối tượng nghiệm thu đã thi công hoàn thành;

b. Có đầy đủ các hồ sơ, tài liệu:

Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng;

- Các phiếu kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm có liên quan lấy tại hiện trường;

- Các kết quả thử nghiệm, đo lường, đo đạc, quan trắc mà nhà thầu thi công xây lắp đã thực hiện tại hiện trường để xác định chất lượng và khối lượng đối tượng cần nghiệm thu;

- Nhật ký thi công và các tài liệu văn bản khác đã xác lập trong khi xây lắp có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

- Lưu ý: Các kích thước hình học của công trình TVGS phải trực tiếp đo đạc, kiểm tra đối chiếu với hồ sơ thiết kế được duyệt. c. Có phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng công trình.

# 5. Nội dung và trình tự nghiệm thu

a. Kiểm tra tại chỗ đối tượng nghiệm thu: Công việc xây dựng, thiết bị lắp đặt tĩnh tại hiện trường;

b. Kiểm tra các hồ sơ ghi ở mục 4;

c. Trong khi nghiệm thu, trường hợp cần thiết có thể tiến hành thêm các công việc kiểm định sau:

- Kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng, chất lượng các công việc hoàn thành với số liệu ghi trong biên bản, tài liệu trình để nghiệm thu:

- Yêu cầu nhà thầu xây lắp lẫy mẫu kiểm nghiệm từ đối tượng nghiệm thu ở công trình để thí nghiệm bổ sung;

- Thử nghiệm lại đối tượng nghiệm thu;

- Kiểm tra mức độ đúng đắn của những kết luận ghi trong biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng, và các kết quả thí nghiệm có liên quan đến chất lượng đối tượng nghiệm thu do nhà thầu xây lắp thực hiện và cung cấp.

d. Đối chiếu các kết quả kiểm tra với tài liệu thiết kế được duyệt, yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan, các tài liệu hướng dẫn hoặc các tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành thiết bị máy móc để đánh giá chất lượng.

e. Trên cơ sở đánh giá chất lượng nghiệm thu đưa ra kết luận:

- Trường hợp thứ nhất: Chấp nhận nghiệm thu các đối tượng đã xem xét và lập biên bản theo Phụ lục 02 của Hướng dẫn này.

- Trường hợp thứ hai: Không chấp nhận nghiệm thu khi các đối tượng thi công chưa xong, thi công sai hoặc có nhiều chỗ sai với thiết kế được duyệt, hoặc không đáp ứng được những yêu cầu của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công trình và những yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan. Hội đồng nghiệm thu lập biên bản (vào sổ nhật ký thi công) về nội dung sau:

+ Những công việc phải làm lại;

+ Những thiết bị phải lắp đặt lại;

+ Những sai sót hoặc hư hỏng cần sửa lại;

+ Thời gian làm lại, sửa lại: Nhà thầu có cam kết rõ ràng về thời gian làm lại sửa lại.

f. Sau khi đối tượng đã được chấp nhận nghiệm thu cần tiến hành ngay những công việc xây dựng tiếp theo. Nếu dừng lại, thì tùy theo tính chất công việc và thời gian dừng lại chủ đầu tư hoặc đơn vị giám sát thi công của chủ đầu tư có thể xem xét và quyết định việc nghiệm thu lại đối tượng đó.

# 6. Thời gian thực hiện nghiệm thu

Phải thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng và xác nhận bằng biên bản tối đa không quá 24h kể từ khi có Phiếu yêu cầu của Nhà thầu xây lắp. Trường hợp không tổ chức nghiệm thu thì các bên cần ghi rõ các nguyên nhân.

Last Updated: 10/23/2022, 11:51:42 AM