CƠ SỞ DỮ LIỆU SỐ PHẦN MỀM QLCL GXD
Phát triển và duy trì bởi Công ty CP Giá Xây Dựng chủ quản Phần mềm Quản lý chất lượng GXD (gọi tắt là QLCL GXD).
Địa chỉ: 124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

# NỘI DUNG HƯỚNG DẪN

# 1. Đối tượng thực hiện

Hướng dẫn này áp dụng thống nhất đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia các dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam, phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

# 2. Danh mục các bước nghiệm thu

Trước khi bắt đầu quá trình thi công, Chủ đầu tư phải phê duyệt danh mục các bước nghiệm thu cho phù hợp với quy mô và tính chất của từng dự án.

Danh mục các bước nghiệm thu: Tham khảo phụ lục A.

# 3. Quy định chung về kiểm soát chất lượng thi công công trình xây dựng

- Phải tiến hành kiểm tra, nghiệm thu chất lượng tại hiện trường tất cả các loại vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng vào công trình;

- Mọi công việc xây dựng đều phải kiểm tra, kiểm soát chất lượng ngay trong khi đang thi công và phải tiến hành nghiệm thu sau khi đã hoàn thành;

- Chưa có sự kiểm tra và chấp nhận nghiệm thu của chủ đầu tư hoặc đơn vị giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư thì nhà thầu thi công xây dựng không được tiến hành thi công công việc tiếp theo, bộ phận công trình xây dựng tiếp theo, giai đoạn thi công xây dựng tiếp theo.

# 4. Phạm vi áp dụng và các quy định về công tác nghiệm thu chất lượng công trình giao thông

Công tác nghiệm thu công trình tuân thủ theo các điều từ điều 27 và điều 32 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ và các điều từ điều 8 đến điều 14 của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Tư vấn giám sát chủ trì tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng.

- Chủ đầu tư (Đại diện chủ đầu tư) chủ trì tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng. nghiệm thu công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng

- Chỉ được phép đưa bộ phận công trình (hạng mục công trình hoặc công trình) đã xây dựng xong vào sử dụng sau khi đã tiến hành công tác nghiệm thu theo các quy định của Hướng dẫn này trừ trường hợp các công trình vừa xây dựng nâng cấp vừa khai thác.

- Chỉ được nghiệm thu những công việc xây lắp, bộ phận kết cấu, thiết bị, máy móc, bộ phận công trình, giai đoạn thi công, hạng mục công trình và công trình hoàn toàn phù hợp với thiết kế được duyệt, tuân theo những yêu cầu của hướng dẫn này và các tiêu chuẩn quy phạm thi công và nghiệm thu kỹ thuật chuyên môn liên quan hiện hành.

- Đối với công trình hoàn thành nhưng vẫn còn các tồn tại về chất lượng mà những tồn tại đó không ảnh hưởng đến độ bền vững và các điều kiện sử dụng bình thường của công trình thì có thể chấp nhận nghiệm thu đồng thời phải tiến hành những công việc sau đây:

+ Lập bảng thống kê các tồn tại về chất lượng và quy định thời hạn sửa chữa, khắc phục để nhà thầu thực hiện;

+ Các bên có liên quan có trách nhiệm theo dõi và kiểm tra việc sửa chữa, khắc phục các tồn tại đó;

+ Tiến hành nghiệm thu công việc, bộ phận còn tồn tại sau khi các tồn tại về chất lượng đã được sửa chữa khắc phục xong.

- Khi nghiệm thu công trình cải tạo có thiết bị, máy móc đang hoạt động phải tuân theo nội quy, tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành và các quy định về an toàn, vệ sinh trong tiêu chuẩn kỹ thuật đã được phê duyệt áp dụng cho công trình và của đơn vị sản xuất.

- Các biên bản nghiệm thu trong thời gian xây dựng và biên bản nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng là căn cứ để thanh toán sản phẩm xây lắp và quyết toán giá thành công trình đã xây dựng xong.

- Đối với các công việc xây dựng đã được nghiệm thu nhưng thi công lại hoặc các máy móc thiết bị đã lắp đặt nhưng thay đổi bằng máy móc thiết bị khác thì phải tiến hành nghiệm thu lại.

- Đối với công việc xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng, bộ phận công trình xây dựng sau khi nghiệm thu được chuyển sang nhà thầu khác thi công tiếp thì cả hai nhà thầu đó phải được tham gia nghiệm thu xác nhận vào biên bản.

- Các công việc xây dựng, kết cấu xây dựng, bộ phận công trình xây dựng trước khi bị che lấp kín phải tổ chức nghiệm thu.

- Đối với các công việc xây dựng, kết cấu xây dựng, bộ phận công trình xây dựng không nghiệm thu được, phải sửa chữa hoặc xử lý gia cố thì phải tiến hành nghiệm thu lại theo phương án xử lý kỹ thuật đã được đơn vị thiết kế và trình Chủ đầu tư phê duyệt.

- Không nghiệm thu hạng mục công trình, bộ phận công trình, công việc xây dựng sau khi sửa chữa hoặc xử lý gia cố nhưng vẫn không đáp ứng được yêu cầu bền vững và các yêu cầu sử dụng bình thường của công trình. Trường hợp có dấu hiệu mất an toàn chịu lực thì phải đề nghị Chủ đầu tư hoặc cấp có thẩm quyền cho phép kiểm định đảm bảo an toàn chịu lực của công trình trước khi nghiệm thu.

- Tư vấn giám sát có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng trên công trường của nhà thầu xây lắp. Trước khi tiến hành nghiệm thu bàn giao phải có báo cáo bằng văn bản gửi Chủ đầu tư về công tác giám sát chất lượng công trình trong quá trình thi công và phải nộp hồ sơ hoàn công cho Chủ đầu tư trước 07 ngày làm việc.

# 5. Các bước nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng công trình

Trong quá trình thi công xây dựng công trình (mới hoặc cải tạo) phải thực hiện các bước nghiệm thu sau:

- Nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng vào công trình.

- Nghiệm thu công việc xây dựng.

- Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng.

- Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng.

Last Updated: 10/23/2022, 11:51:42 AM